Kiralık Villalar

Kiralık Yatlar

Kurumsal

Blog

İletişim

Giriş

+90 545 495 48 95

info@villayatkirala.com
Üyelik Sözleşmesi
Anasayfa - Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

Bireysel Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle “Üyelik Sözleşmesi” olarak anılacaktır); “Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Lens Yaşam Merkezi A Blok, No: 51, Pendik/ İstanbul” adresinde mukim Riva Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri LTD. ŞTİ (bundan böyle kısaca "Villayat Kirala" olarak anılacaktır) ile www.villayatkirala.com “Site”sine üye olmak için işbu Üyelik Sözleşmesi ile ayrılmaz parçası olan eklerine ve www.villayatkirala.com sitesinde yer alan şartlar ile kurallara onay veren "Üye" arasında, aktedimiş olup, iş bu sözleşme elektronik ortamda yürürlüğe girmiştir.

2. Tanımlar

“Site”: www. villayatkirala.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “Villayat Kirala”nın hizmetlerini sunduğu internet sitesi.

“Kullanıcı”: “Site”ye erişen her gerçek veya tüzel kişi.

“Misafir”: “Site”ye erişen ve hizmet satın alan gerçek veya tüzel kişiler. 

“İlan Veren”: “Site” üzerinden mülk, araç ve/veya tekne kiralayan gerçek veya tüzel kişiler.

“Üye”: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca, www.villayatkirala.com “Site”sininde “Villayat Kirala Üyelik Sözleşmesi”ni okuyup anladığını kabul eden ve dijital ortamda bunu onaylayan her “Kullanıcı”.

“Üyelik”: “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın, “Site”deki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması gerekmektedir. Üyelik işlemleri tamamlanmadan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. “Üyelik” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin “Villayat Kirala” tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. “Villayat Kirala” gerekli görmesi halinde “Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı “Üyelik” başvurusunu kabul etmeyebilir.

"Üyelik Sözleşmesi": “Site”de yer alan şartlar ve koşullar ile eklerden oluşan, kullanıcının “Üyelik Sözleşmesi”ni anladığına ve kabul ettiğine ilişkin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen, ayrılmaz parçası olan ekler ile “Site”de yer alan şart ve kurallarla birlikte bir bütün olan elektronik sözleşme.

"Villayat Kirala Üyelik Hesabı": “Üye”nin "Site" içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, "Üyelik”le ilgili konularda "Villayat Kirala"ya talepte bulunduğu, "Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile "Site" üzerinden eriştiği "Üye"ye özel internet sayfaları bütünü.

“Villa Kirala Hizmetleri” ("Hizmetler"): "Site" içerisinde "Üye"nin işbu “Üyelik Sözleşmesi” içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “Villayat Kirala” tarafından sunulan uygulamalardır. " Villayat Kirala ", "Site" içerisinde sunulan "Hizmetler"inde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “Site”den "Üye"ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar “Site”de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

“İçerik”: “Site”de yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

" Villayat Kirala Arayüzü" : Villayat Kirala ve "Üye"ler tarafından oluşturulan içeriğin "Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesi ve " Villayat Kirala Veritabanı"ından sorgulanabilmesi amacıyla "Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları “Villayat Kirala”ya ait olan tasarımlar içerisinde “Site” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

“Villayat Kirala Veritabanı”: “Site” dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “Villayat Kirala”ya ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır.

“Tatillerim” sayfası: "Üye"nin "Site"de yer alan ev, tekne ve araç kiralama "Hizmetler”inden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, sadece "Üye" tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen "Üye"ye özel sayfa.

“Tatil Bilgilerim” sayfası: "Üye"nin "Site"de yer alan "Hizmetler”den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini, tercihlerini, uygulama bazında kendisinden talep eden bilgileri girdiği, sadece "Üye" tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen "Üye"ye özel sayfa.

“Kişisel Veri”: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (KVKK) 3/d maddesi uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi ile KVKK m.6/1’de sayılan özel nitelikli kişisel verilerdir.

“Özel nitelikli kişisel veri”: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

3. Üyelik Şartları

3.1 "Site"ye üye olabilmek için reşit olmak ve “Villayat Kirala” tarafından işbu “Üyelik Sözleşmesi” kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış, üyeliği askıya alınmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir.

3.2 “Villayat Kirala” herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni tek taraflı olarak feshedebilir, "Üye"nin “Üyelik”ine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. "Site"de belirtilen kurallara aykırılık halleri, “Üye”nin “Villayat Kirala” bilgi güvenliği sistemine risk oluşturması halleri üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma hallerindendir.

4. “Üyelik Sözleşmesi”nin Konusu ve Kapsamı.

İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nin konusu, "Site"de sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. “Üyelik Sözleşmesi” "Site" içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin “Villayat Kirala” tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsam dâhilindedir. "Kullanıcı", işbu “Üyelik Sözleşmesi” hükümlerini kabul etmekle, "Site" içinde yer alan kullanıma, “Üyelik”e ve “Hizmetler”e ilişkin “Villayat Kirala” tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

5.1 "Üye"nin Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1 “Üye", “Site"de belirtilen kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, “Üyelik Sözleşmesi” hükümleri ile “Site”deki tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir.

5.1.2 "Üye”, “Villayat Kirala”nın yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; “Üye”lere ait gizli/özel/kişisel veri-özel nitelikli kişisel veri/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple “Villayat Kirala”dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bunun haricinde “Üye”nin “Site” üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarının ihlal edildiği iddiası ile “Villayat Kirala”ya bildirimde bulunması, yargı yoluna başvuracağını bildirmesi halinde; “Üye”nin kendisine bildirdiği ad-soyad bilgisini “Villayat Kirala” ilgili tarafa verebilir.

5.1.3. “Üye” tarafından gerekli kimlik bilgilerinin siteye girilmesi ve “Üye”nin e-posta adresine gönderilecek e-postanın teyit edilmesi ile üyelik kayıt işlemi tamamlanır. Üyelik kayıt işlemini tamamlayan herkes “Site”nin “Üye”si olmuş sayılmaktadır. İşbu sözleşme tüm üyeler için geçerli olup, yeni kullanıcılar için üyelik kayıt işleminin tamamlanması ile mevcut kullanıcılar için onaylandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilir. "Üye"lerin, “Villayat Kirala Üyelik Hesabı”na girişte kullandıkları "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve münferiden kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerden saklamaları tamamen kendi sorumluluğundadır. Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı diğer “Üye"lerin ve/veya “Villayat Kirala”nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her tür zararlardan “Üye” sorumludur.

5.1.4. "Üye", "Site" dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin "Site" üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin, yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. " Villayat Kirala ", "Üye" tarafından " Villayat Kirala "ya iletilen veya "Site" üzerinden “Üye” tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

5.1.5. "Üye", " Villayat Kirala "nın yazılı onayı olmadan işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni veya bu “Üyelik Sözleşmesi”nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.1.6. “Üye” hukuka uygun amaçlarla "Site" üzerinde işlem yapabilir. "Üye"nin, "Site" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.  "Üye", " Villayat Kirala "nın ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına, kişisel verilerine tecavüz teşkil edecek nitelikteki "Site" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veritabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde "Site"ye yüklemeyeceğini; bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. "Üye"nin işbu “Üyelik Sözleşmesi” hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "Site" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı " Villayat Kirala " doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.1.7. “Villayat Kirala”, “Üye”lerin sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve “Villayat Kirala Arayüzü”nü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “Villayat Kirala” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “Villayat Kirala” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; " Villayat Kirala” gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

5.1.8. “Üye”, üçüncü şahıslardan aldığı mal ve hizmetlerdeki ayıplarla ilgili “Villayat Kirala”nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili sair mevzuat kapsamındaki her türlü talep ve sorumluluğun muhatabının ilgili mal ve hizmeti satıcısına ait olduğunu ve bunlara ilişkin olarak her tür sorumluluk ve yükümlülükten “Villayat Kirala”yı ibra ettiğini kabul ve taahhüt etmektedir. 

5.1.9 “Üye” “Site” üzerinden verdiği ilanlarda belirttiği ve vaat ettiği özelliklerin doğru olduğunu kabul etmiş sayılır. “Misafir”in, “İçerik” te belirtilmiş herhangi bir özelliğin, kiraya konu olan mal ya da hizmette bulunmaması ve bunu belgelendirdiği hâllerde “İlan Veren”, rezervasyon tutarını misafire iade etmekle yükümlü olduğunu taahhüt etmiştir. “İlan Veren”, ilana verdiği mal ya da hizmete ilişkin “Site” de sunduğu tüm yazılı-görsel bilgilerin gerçek olduğunu beyan etmiş sayılır.

5.1.10 “Misafir” in, rezervasyon işlemini gerçekleştirilen vermiş olduğu kimlik bilgilerinin (kimlik, pasaport gibi) “Site” ile bir ilgisi bulunmamakta olup, bu bilgiler, 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’nun 2. Maddesi’nin 1. Fıkrası’nca, rezervasyon sırasında oluşabilecek sorunların önüne geçebilmek için “İlan Veren” tarafından istenmektedir. “Misafir”, kendisinden istenilen bilgi ve belgeleri (kimlik,pasaport ) gerçeğe uygun olarak vermelidir. Gerçeğe uymayan beyanlarda, “İlan Veren”in rezervasyonu iptal etme hakkı saklıdır. Verilen bilgilerin doğruluğundan misafir sorumludur. Yanlış beyan edilen bilgilerden kaynaklanan rezervasyon iptallerinde ödeme iadesi yapılmayacaktır. 

5.2. " Villayat Kirala "nın Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1. " Villayat Kirala ", “Üye”lerine internet üzerinden kısa dönemli konut, kısa dönemli tekne, kısa dönemli araç, araç transfer hizmetleri kiralama ve kiraya verme imkânı sunan sanal bir pazaryeri sağlamaktadır. İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nde bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili " Villayat Kirala Üyelik Hesabı" içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu “Üyelik Sözleşmesi”nde belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, işbu “Üyelik Sözleşmesi” kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; “Villayat Kirala” her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.

5.2.2. " Villayat Kirala ", "Site"de sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; "Üye"lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri "Site" kullanıcıları da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. " Villayat Kirala ", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve ek süre vermeden kullanabilir. "Üye"ler, " Villayat Kirala "nın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Değişiklik ve/veya düzeltmeleri gerekli görüldüğü takdirde " Villayat Kirala " yapabilir. “Villayat Kirala” tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

5.2.3. "Site"de kullanıcıların bir başka siteye yazılı ya da görsel, hiçbir şekilde bağlantı eklemesine izin verilmez. “İlan Veren” ilan için ayrılmış alanlarda bir başka siteye bağlantı veremez. “Üye”ler, ilanlarla ilgili yorum ve değerlendirme yapabilmeleri için ayrılmış alanlarda, kullanıcıları bir başka siteye yönlendirecek bağlantı adresi, kısaltması vb. yazamaz, bu işlevi sunacak herhangi bir eylemde bulunamaz.

5.2.4. " Villayat Kirala ", "Site"nin işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, “Üyelik Sözleşmesi” koşullarına, kişisel verilerin korunmasına genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; " Villayat Kirala " bu mesaj ve içeriği giren "Üye"nin üyeliğine herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir.

5.2.5. " Villayat Kirala’nın, " Villayat Kirala " çalışanlarının ve yöneticilerinin, “Site”de “Üye”ler ve “Kullanıcı”lar tarafından sağlanan içeriklerin ve kiraya sunulan ürün ve hizmetlerin doğruluğu, kalitesi, hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

5.2.6. " Villayat Kirala ", 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında ve bu Kanun doğrultusunda Telekomünikasyon Kurumu İletişim Başkanlığı’nın 17.01.2013 tarih ve 581 Belge no’lu yazısı ile "Yer Sağlayıcı" olarak faaliyet göstermektedir.

5.2.7. " Villayat Kirala ", "İlan Veren"lerin siteye "Üye" olduktan sonra ilan eklerken "Site"ye yüklediği her türlü görsel, video, yazılı metinleri satış ve pazarlama amacıyla TV, Radyo, Sinema, Gazete, Dergi, Billboard ve Dijital Mecralarda kullanma hakkına sahiptir.

6. Gizlilik Politikası

6.1 “Villayat Kirala”, "Site"de "Üye"lerle ilgili bilgileri işbu “Üyelik Sözleşmesi” ve işbu “Üyelik Sözleşmesi”nin eklerinden biri ve ayrılmaz parçası olan EK-1 Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. “Villayat Kirala” "Üye"lere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dâhilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

6.2. “Üye”nin kişisel veri teşkil edebilecek ve kendisi tarafından Site’ye girilen verileri “Villayat Kirala” tarafından “Site”nin fonksiyonlarının kullandırılması ve yukarıda sayılan amaçlarla toplanmaktadır. “Üye” bu verilerin toplanmasının, işlenmesinin ve aktarılmasının öncelikle Site’nin işleyebilmesinin zorunlu bir unsuru olduğunu, aksi takdirde Site’de sunulan hizmetlerden ve özelliklerden yararlanmalarının mümkün olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

6.3 “Üye” işbu sözleşme ve eklerindeki kişisel verilerin kullanımı ile ilgili olarak işbu sözleşmede ve her bir ek özelinde belirtilmiş olan amaçlar doğrultusunda ve/veya “Site”nin fonksiyonlarının kullanılabilmesi için kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve aktarılmasına açık rızasıyla muvafakat verdiğini kabul ve beyan eder. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında detaylı bilgi için EK-1 Gizlilik Politikası ziyaret edilmelidir.

7. İptal Politikası 

7.1 “İlan Veren”ler hizmet ile ilgili iptal işlemlerini işbu “Üyelik Sözleşmesi” ve işbu “Üyelik Sözleşmesi”nin eklerinden biri ve ayrılmaz parçası olan EK-2 İptal Şartları çerçevesinde seçebilirler. “Misafir”,  “İlan Veren”in seçtiği iptal şartları çerçevesinde iptal işlemini gerçekleştirebilir. 

7.2 “Misafir”, rezervasyon işlemini gerçekleştirdikten sonra, ilanda belirtilen İptal Şartını okuduğunu ve anladığını kabul etmiş sayılır.  “Misafir”in rezervasyonunu iptal etmek istediği durumlarda “İlan Veren”,ilanda açık bir şekilde belirttiği iptal prosedürüne uygun olarak,  ücret iadesini gerçekleştirir.

7.3 Yalnızca aşağıda belirtilen durumlarda “Üye”nin rezervasyonu koşulsuz iptal etme hakkı vardır.

  • Rezervasyon saatine 6 saat kalaya kadar müşteri veya villayatkirala.com müşteri hizmetleri tarafından ilan sahibine ulaşamaması
  • Ailede vefat (ispat gereklidir)
  • Gidilecek bölgede doğal afet
  • Ulusal Kısıtlamalar
  •  

8-) Mücbir Sebep Halleri

8.1. Kanunlarda yer alan mücbir sebep halleri, gerekli tüm özeni göstermiş ve önlemleri almış olmasına rağmen olağanüstü ve öngörülemez nitelikte olan olaylar yüzünden ortaya çıkan ve sözleşmenin başlamasına, devamına veya sonlanmasına engel oluşturan haller,  “Villayat Kirala” ortaya çıkan olay üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı haller “Villayat Kirala”için mücbir sebep sayılır. Bu haller;

a) Yer sarsıntısı, yangın, yanardağ patlaması, sel, fırtına, kasırga, sis, çığ, yıldırım gibi ve bunlarla sınırlı olmaksızın doğal afetler veya salgın hastalıklar ile nükleer, kimyasal felaket veya serpintiler ile salgın hastalıklar ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzer durumlar ve olaylar ile olağanüstü haller

b) Türkiye’de sınır komşularında veya sözleşme kapsamında gidilecek şehirlerde, hava kara ve deniz ulaşımını engelleyen olağanüstü hallerde, savaş veya seferberlik halleri, halk ayaklanmaları, saldırı veya terör hareketleri, sabotajlar, isyanlar, işgal ve iç savaş, devrim, ayaklanma, zorla el koyma, askeri darbe veya yönetime zorla el konulması, sivil kargaşalar, endüstriyel anlaşmazlıklar, hükümet yaptırımları, ambargo, grevler, lokavtlar, limanların kapalı veya dolu olması ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü olağanüstü haller veya çalışanları işten alıkoyabilecek haller

c) Tarafların sözleşme ile belirlediği diğer mücbir sebep halleri

8.2. Mücbir sebebin mevcut olduğu hallerde “Villayat Kirala” sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz. “Villayat Kirala”ile o yerdeki temsilcileri, tüketicinin zor durumda kalması halinde hızlı bir şekilde yardımda bulunmakla yükümlüdür.

9. Cayma Hakkı

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 48 inci ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesi’nin (g) bendi uyarınca, Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde tüketici cayma hakkını kullanamaz.

10. Vergilendirme ve Fatura

10.1 “Site” üzerinden yapılan rezervasyonlarda, Villayat Kirala tarafından hizmet bedeli tutarı kadar fatura kesilir.

10.2 “İlan Veren”ler, kira gelirleri için beyanname vermekle yükümlüdür. Vergi mükellefi olmayan ilan sahipleri fatura düzenleyemezler, sadece vergi beyanında bulunabilirler.

10.3 “Site” üzerinden “İlan Veren” ve işletme belgesi bulunan işletmeler veya ticari tesisler “Site” aracılığı ile misafirden tahsil ettikleri ücret karşılığında misafire fatura vermekle yükümlüdür.

11. Yürürlük

İşbu “Üyelik Sözleşmesi” ve “Üyelik Sözleşmesi”yle atıfta bulunulan ve “Üyelik Sözleşmesi”nin ayrılmaz bir parçası olan ekler ile “Site”de yer alan kurallar ve şartlar, "Üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. “Üyelik Sözleşmesi”nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması “Üyelik Sözleşmesi”nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir. 

12. “Üyelik Sözleşmesi”nin Ekleri

“Üye” EK-1 Gizlilik PolitikasıEK-2 İptal Şartları’nın “Üyelik Sözleşmesi”nin eki ve ayrılmaz olduğunu, içeriklerini okuyup anladığını, “Üye” olarak “Üyelik Sözleşmesi” ile eklerine” ve “Site”de yayınlanan şartlarla kurallara uygun davranacağını kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmektedir. …./…../2021

 

Villayat Kirala                                                                                                          Misafirimiz


 

 

villayatkirala.com Turizm Seyahat Acentası.